logo-chemax

  • 0
  • Zadzwoń do nas
    +48 666 989 555

Dofinansowanie – likwidacja barier w poruszaniu się

Od 1.04.2019 – 30.08.2019

Zadanie dofinansowania :

Pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego.

Komu się należy-adresat dofinansowania :

Osobie ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności,
Wiek do lat 18 lub osoba z aktywnością zawodową lub zatrudnieniem
Osobie z dysfunkcją ruchową powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się, zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym np. Napęd wspomagający do wózka ręcznego

Wysokość dofinansowania :

Do 5.000 zł

Wymagany własny udział :

35% ceny brutto zakupu/usługi
Jeżeli przedmiot dofinansowania kosztował 5 000 zł kwota dofinansowania maksymalnie wyniesie – 3 250 zł
Jeżeli przedmiot dofinansowania kosztował 7 692,31 zł kwota dofinansowania maksymalnie wyniesie – 5 000 zł

 

Wypłata przyznanych środków może dotyczyć :

Kosztów poniesionych po zawarciu umowy dofinansowania
( nie można ubiegać się o zwrot kosztów za przedmiot/ usługę zakupionych przed zawarciem umowy)

Częstotliwość korzystania z pomocy :

Ponowna pomoc może być udzielona po upływie 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

Ważne pojęcia :

Skuter o napędzie elektrycznym – należy przez to rozumieć czterokołowy lub trzykołowy skuter/pojazd o napędzie elektrycznym, także składany/kompaktowy , pełniący funkcję wózka inwalidzkiego przeznaczonego dla osoby niepełnosprawnej ruchowo do poruszania się ; skuter wyposażony jest m.In. W oddzielną, nastawną kolumnę kierownicy;
Wózku ręcznym z oprzyrządowaniem elektrycznym – należy przez to rozumieć wózek inwalidzki, w tym aktywny, wyposażony w przystawne elementy/osprzęt (napęd elektryczny wraz z wyposażeniem, także dodatkowym), zwiększające mobilność osoby niepełnosprawnej i umożliwiające samodzielne przemieszczanie się.
Oprzyrządowaniu elektrycznym do wózka ręcznego – należy przez to rozumieć przystawne elementy/osprzęt (napęd elektryczny wraz z wyposażeniem, także dodatkowym) możliwe do zamontowania w standardowym wózku inwalidzkim (ręcznym), gwarantujące maksymalne odciążenie przy jeździe, pchaniu lub hamowaniu wózka, także na nierównych nawierzchniach, zwiększające mobilność osoby niepełnosprawnej i umożliwiające samodzielne przemieszczanie się ;
Zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym – należy przez to rozumieć pozytywną opinię lekarza w zakresie porusznia się skuterem o napędzie elektrycznym

Dysfunkcja narządu ruchu powodującej problemy w samodzielnym poruszaniu się – należy przez to rozumieć sytuację, kiedy stan zdrowia osoby niepełnosprawnej oraz poziom dysfunkcji narządu ruchu wyklucza samodzielne poruszanie się i przemieszczanie się na zewnątrz; brak takiej możliwości powinien wynikać z dysfunkcji charakteryzującej się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie kończyn dolnych; stan ten może wynikać ze schorzeń o różnej etiologii ( m.In. Amputacje, porażenia mózgowe, choroby neuromięśniowe) i musi być potwierdzony zaświadczeniem lekarza specjalisty ,który oceniając zasadność wyposażenia osoby niepełnosprawnej
W przedmiot dofinansowania potwierdzi , iż;
Osoba niepełnosprawna nie ma możliwości samodzielnego poruszania się i przemieszczania się,
Zakres i rodzaj ograniczeń ruchowych osoby ubiegającej się o pomoc stanowią poważne utrudnienia w samodzielnym funkcjonowaniu osoby niepełnosprawnej ,
Korzystanie z przedmiotu dofinansowania jest wskazane z punktu widzenia procesu rehabilitacji (nie spowoduje wstrzymania lub pogorszenia tego procesu).
Korzystanie z przedmiotu dofinansowania nie wpłynie niekorzystnie na sprawność kończyn
Nie ma przeciwwskazań medycznych do korzystania z przedmiotu dofinansowania